Salgsbetingelser

1. Parter og anvendelsesområde
Disse salgsbetingelsene gjelder f.o.m. avtaleinngåelse og som en del av avtalen, mellom Sørvindu AS, org.nr. 995 856 751 og kunde forutsatt at ikke noe annet er skriftlig avtalt eller fremgår av disse salgsbetingelser.

Salgsbetingelsene har forrang i ft andre betingelser i avtaleforholdet med mindre annet er skriftlig avtalt, eksempelvis i ordrebekreftelsen, men viker for forbrukerlovgivning i hht norsk lov. Salgsbetingelsene kan kun endres ved skriftlig avtale mellom partene, herunder e-post. Hvis entreprise, gjelder NS 8405 i profesjonelle forhold, samt i den grad regulering er ettertrykkelig inntatt her.

2. Spesielt om kjøp i nettbutikk
Ved handel i nettbutikken til Sørvindu, gjelder følgende vilkår ihht angrerettsloven (2014) med forrang ift de øvrige betingelser:

a. Opplysningsplikt, jf. angrl.§8, jf. §15 og 16

Sørvindus opplysningsplikt om produktene oppfylles ved at kunden før avtaleinngåelse informeres om:

 • Varens/tjenestens viktigste egenskaper
 • Selgers identitet
 • Samlet pris
 • Avtalens varighet
 • Vilkår for å gå fra avtalen

Øvrige opplysninger etter angrl.§8 er tilgjengelige for kunde på Sørvindus nettsider og ved mulighet til å oppsøke showroom/kontorer og kontakte representanter for Sørvindu. Det forutsettes at kunden foretar tilstrekkelige undersøkelser for å tilegne seg slik informasjon om varen/tjenesten som selges.

b. Bortfall av angrerett, jf. angrl.§22 e

Kunden har ikke angrerett som følge av at varene som leveres fra Sørvindu er fremstilt etter kundens spesifikasjoner eller har et tydelig personlig preg.

c. Elektronisk inngåelse av avtale, jf. angrl.§16 og 18
Ved å trykke på knapp merket med ”bestilling/bestill vare/tjeneste” binder kunden seg til å gjennomføre handelen. Slik aksept omfatter også disse salgsbetingelser. Prisene kan endres ihht gjeldende prisliste ved utgått prisgarantidato inntil levert ordrebekreftelse, jf. pkt. 3.
Kjøpet er juridisk bindende for begge parter f.o.m. utsendt ordrebekreftelse på e-post fra Sørvindu til kunde. Siste ordrebekreftelse går ved motstrid foran salgsbetingelsene.

d. Betalingsbetingelser
Sørvindu fakturerer kunden 50 % av ordrens verdi etter registrert bestilling i nettbutikken ved faktura med inntil 14 dagers betalingsfrist. Produksjon iverksettes først når dette beløp er registrert innkommet på Sørvindus konto. Resterende 50 % faktureres med forfall senest 7 dager etter at vare/tjeneste er mottatt/sluttført.

Forsinket betaling kan utsette leveringstid som er angitt i ordrebekreftelse. Kunde informeres om dette pr e-post. Forsinket betaling anses som et vesentlig kontraktsbrudd hvis summen overstiger 10% av avtalens totalsum. Ordren kanselleres da automatisk og kunden blir erstatningsansvarlig overfor Sørvindu ihht pkt.e, samt forsinkelsesrenter på ordrens totale pålydende, jf. fkjl.§46 og kjl. §54, jf. pkt. 6 for monteringsoppdrag. Kunden informeres om dette pr e-post.
For bortfall av garanti som følge av betalingsmislighold, se pkt. 9.

e. Ordrekansellering, jf. fkjl. kap. 8/11 og kjl.
Kjøper kan kansellere ordre ved å sende e-post til Sørvindu på post@sorvindu.no.

 1. Forbrukere, jf. fkjl.§41 og 42 og §46(2)Kunde kan kun avbestille vare før levering/ytelse og fritas da fra å betale kjøpesummen. Sørvindu skal likevel få erstatning for tapt fortjeneste som følge av kanselleringen, jf. fkjl.§41, jf. §46(2) og §52. Erstatningen utgjør minimum kr. 2.490 ink.mva. med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene. Avbestilling før mottatt ordrebekreftelse er kostnadsfri for kunde.
 2. Næringsdrivende, jf. kjl.§52 Kunde kan kun kostnadsfritt avbestille vare før mottatt ordrebekreftelse, med mindre det inntrer force majeure-forhold. Erstatning utgjør tapt fortjeneste for Sørvindu, men aldri mindre enn kr. 4.000 ink.mva., med mindre annet er skriftlig avtalt.

f. Kredittkontroll og forskuddsbetaling
Sørvindu forbeholder seg retten til å la kredittselskapet Experian eller tilsvarende foreta kredittsjekk av kunden. Dersom resultatet av denne tilsier det, kan Sørvindu kansellere ordren eller be om forskuddsbetaling.


3. Avtaleinngåelse, pristilbud og betaling
Avtale inngås når kunden har akseptert tilbud ved sin bestilling og ikke har inngitt skriftlig innsigelse innen 1 dag fra mottatt tilbud/ordrebekreftelse. Sørvindu er ikke bundet av tilbudet før kunden har fått ordrebekreftelse på e-post. Ved avvik mellom siste ordrebekreftelse/tilbud og salgsbetingelser gjelder førstnevnte.

Alle priser er oppgitt i NOK og tilkommer merverdiavgift. Pristilbud er gyldig i 15 dager f.o.m. tilbudsdato med mindre annet er oppgitt og forutsetter leveranse i tråd med totalt oppgitt mengde. Ved avvik i mengde kan pris endres.

Kunden har ansvar for å kontrollere at tilbud og ordrebekreftelse samsvarer og at bestillingen forøvrig er i tråd med tilbud. Ansvaret omfatter at oppgitte mål stemmer med kundens forutsetninger. Mål oppgis i bredde x høyde i millimeter, med mindre annet fremgår skriftlig. Glassmål omfatter eksakt mål for glass, mens mål på vinduer, dører, fasader og glasstak også omfatter utvendig karmmål.

Muntlige tilbud/opplysninger er ikke bindende før de bekreftes skriftlig.

Sørvindu kan kreve forskuddsbetaling for å dekke innkjøp av råvarer, jf. kjl.§49, fkjl.§38 og hvtjl.§37 (avt.frihet) eller pga andre forhold. Fakturering skjer ihht verdiskapning på verksted og oppdragssted. Standard fakturering på ordre over kr. 100.000 ink.mva. er 1/3 ved bestilling, 1/3 ved oppstart på byggeplass og rest etter overlevering.


4. Levering, risikoovergang og forsinkelse
Sørvindu leverer vare/tjeneste så snart de kan ut fra tilgang på råvarer og kapasitet. Ved forbrukerkjøp leveres vare/tjeneste innen 30 dager etter kjøpet med mindre annet er skriftlig avtalt, jf. fkjl.§6. For næringsdrivende kunder regnes leveringstiden fra det tidspunkt Sørvindu har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper. Kjøper har ansvar for at alle nødvendige offentlige tillatelser er på plass. Tilkomst for materiell, biler og stilas mva er kundens ansvar. Det samme gjelder tilgang på bygge strøm og andre monteringsforutsetninger.

Sørvindu er ikke bundet av andre frister med mindre dette er skriftlig avtalt og tar forbehold om force majeure, lockout, offentlige påbud og forbud og andre forhold som Sørvindu ikke råder over.

Næringsdrivende kunde kan kun kreve erstatning for forsinkelse som skyldes grov feil/forsømmelse fra Sørvindu eller underleverandør/underentreprenør, sml. kjl.§22 og §27, fkjl.§19, hvtjl.§28.

Ved forsinkelse/annen leveringssvikt som skyldes underentreprenør/underleverandør kan Sørvindu heve avtalen med næringsdrivende dersom kunden er informert innen rimelig tid, jf. kjl.§27(2).

Ved forsinkelse som skyldes kunden skal fakturert beløp betales ihht den dag levering skulle ha funnet sted med tillegg av erstatning for tap og renter etter forsinkelsesrenteloven, jf. fkjl.§44 og 46, jf. §43, kjl.§52, 57, jf. §27, jf. §51, hvtjl.§42, jf. §41, jf. §38. For næringsdrivende er renten 12% p.a.

Varer leveres fraktfritt på pall Oslo eller Lillesand. PCB-avgift faktureres med kr. 9 + mva pr rute i tillegg til tilbudssum.

Kunde overtar risiko for vare ved fysisk besittelse når den har kommet frem, jf. fkjl.§14, jf.§7 og kjl.§13, jf.§6 og 7. Kunde skal kontrollere vare for fraktskade og antall før mottakerkvittering signeres. Eventuelle skader/avvik fra kontrakt skal noteres på fraktbrev. Reklamasjonsrett faller bort dersom kunde kvitterer for mottakelse uten anmerkninger om skade/avvik fra kontrakt. For skjulte mangler gjelder pkt.8 om reklamasjon og erstatning.

Ved montering overtar kunde risiko når oppdraget er avsluttet, jf. hvtjl.§20(1). Monteringsavtale forutsetter deloverlevering etter hvert som hver bygningsdel ferdigstilles og oppdraget avsluttes dermed del for del i tråd med arbeidets utførelse, sml. NS 8405 pkt. 32.1.

5. Salgspant
Det inngås avtale om salgspant mellom kunde og Sørvindu til sikkerhet for kjøpesummen og andre omkostninger (renter, gebyrer etc.) ved aksept av disse salgsbetingelser før overlevering av vare.

Ved monteringsoppdrag kan Sørvindu for å realisere salgspant demontere vare/utstyr og hente denne/disse til oppbevaring dersom dette kan utføres uten å påføre bygning og annet vesentlige skader. Kunden vil faktureres for dette arbeid, ev. remontering ved innfrielse av krav og annet økonomisk tap etter kontrakt. Vare/utstyr vil oppbevares på lager hos Sørvindu i 1 år og vil etter den tid kastes uten at Sørvindu kan holdes ansvarlig for verdien. Glassruter/-felter (inkl.karm) erstattes ved fjerning med kryssfinér, da dette ikke anses for å skade bygget.

6. Betalingsmislighold hos kunde ved monteringsoppdrag
For varer og kravet ”vesentlig betalingsmislighold” se pkt. 2 d. Heving som følge av betalingsmislighold i forbrukerforhold følger forbrukerkjøpslovgivningen.

Ved monteringsoppdrag for næringsdrivende kan Sørvindu ved vesentlig betalingsmislighold stanse utførelsen etter å ha varslet kunde skriftlig 24 timer i forkant, jf. NS 8405, pkt. 30.2. Sørvindu kan heve avtalen ved skriftlig erklæring etter å ha varslet kunde skriftlig 7 dager i forveien, jf. NS 8405, pkt. 39.1(3). Kunden faktureres i tillegg for utført arbeid også for det tap Sørvindu påføres som følge av heving, herunder merkostnader og tapt fortjeneste, jf. NS 8405, pkt. 39.5 og hvtjl.§.

7. Kontraktsytelse
Sørvindu leverer varer som bestilt og gjennomfører monteringsarbeid dersom dette spesifikt fremgår av ordrebekreftelsen. Entrepriseavtale er ikke inngått før spesifikke leveringsbetingelser er skriftlig avtalt. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, suppleres entrepriseavtale med NS 8405 med førstnevntes forrang. Prosjektering fra Sørvindu kan bestilles skriftlig og kunde faktureres for dette etter avtale.

Sørvindu leverer varer og tjenester ihht kontrakt og til enhver tid håndverksmessig faglig kvalitet. Avvik må skriftlig avtales. Kontraktsytelse omfatter etterbestillinger dersom disse er skriftlig akseptert av Sørvindu ved utstedelse av supplerende ordrebekreftelse. Ved etterbestilling skal tidligere ordrenummer oppgis.

Med mindre annet er skriftlig avtalt kan Sørvindu vederlagsfritt benytte stillaser, lifter og heiser som måtte befinne seg på monteringsstedet. Fremskaffelse av slikt utstyr vil medføre et tillegg i prisen og kunde faktureres ihht enhver tid gjeldende prisliste hos underleverandør.

8. Ansvar
Sørvindu har ikke ansvar ut over eget grensesnitt for egne arbeider med mindre annet er skriftlig avtalt, herunder tilstøtende blikk-, snekker – og murarbeider etc. Kunde forventes å sette seg inn i informasjon om produktene på hjemmesiden til Sørvindu.

Sørvindu er heller ikke ansvarlig for mangelfull prosjektering eller øvrig medvirkning fra kunde. Slike mangler kan blant annet medføre krav om heving og/eller erstatning, jf. fkjl.§45 og 46, f. §43, jf.§42, kjl. §54, §55, §57, jf. §51, jf. §50, hvtjl.§42 og §44, jf. §41 og erstatning ihht §44, jf. §40.

Ansvaret omfatter ikke kjøpers spesifikke formål med mindre Sørvindu har fått tilstrekkelig informasjon om formålet og skriftlig har akseptert dette, jf. fkjl.§15(1) c og kjl.§17(1)b. 

Dersom vare/tjeneste er tilvirket etter instruksjoner fra kunde eller en som handler på dennes vegne, bortfaller Sørvindus risiko for dennes anvendelighet. Kunden bærer ansvar for arbeidsgrunnlag og at nødvendige tillatelser for å utføre arbeidet foreligger.

Uforutsette forhold ved bygning som det ikke var rimelig at Sørvindu oppdaget ved tilbud/befaring og som gjør utførelse av oppdraget umulig/vanskeligere enn forutsatt medfører pristillegg.

Ved monteringsoppdrag har Sørvindu ansvar for materialer på byggeplass og det til enhver tid utførte kontraktsarbeid inntil kundens overtakelse, jf. pkt.3, med mindre skade påføres av kunden ved forsett eller uaktsomhet, jf. fkjl.§25 og NS 8405 pkt.17(1 og 2). Overfor næringsdrivende har ikke Sørvindu ansvar for skader påført materialer og utført arbeid ved upåregnelige og ekstraordinære omstendigheter, jf. NS 8405, pkt.17(3).

Sørvindu er ikke ansvarlig for næringsdrivendes eventuelle følgetap, jf. kjl.§67.

9. Garanti
Sørvindu leverer produkter med 5 års garanti. Med produktene følger monteringsmanual og ytterligere informasjon, herunder om vedlikehold, finnes på www.sorvindu.no eller fås på forespørsel til post@sorvindu.no.

Garanti omfatter kun skader/feil som oppstår som følge av normal bruk og lojal oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene. Følgende forhold dekkes ikke av garantien:

 • Skader/følgeskader som skyldes feil bruk, montering, lagring og manglende vedlikehold
 • Kondens på lave aluminiumsterskler på dører
 • Diverse mindre produksjonsfeil på glass
 • Fargeendringer på fargede alu-/PVC-profiler som følge av aldring og påvirkning av sollys og UV-stråling
 • Utvendige glasslister på vinduer som krymper pga kulde og forblir kortere. (kun visuell foringelse, ikke teknisk).
 • Produkter/prosjekter hvor det benyttes forskjellige glasskvaliteter for å imøtekomme funksjons – eller designkrav (kan gi annen fargetone, refleksjon mv.)
 • Behov for etter-justering på dører og vinduer.

Ved manglende betaling av forfalt faktura faller garantiansvaret bort i sin helhet på leverte varer og tjenester.

Opplistingen er ikke uttømmende og kunde henvises til www.sorvindu.no for mer informasjon.

10.Mangler, reklamasjoner og erstatning
Det foreligger mangler ved vare/tjeneste dersom disse ikke oppfyller skriftlige krav i hht avtale, disse salgsbetingelser eller ufravikelig lovgivning, eller etter aktuelle bransjenormer på faglig utførelse/materialer.

Utvendig kondens kan forekomme i noen tilfeller og er et resultat av at dagens isolerglass isolerer svært effektivt. Dette utgjør således ikke noen mangel. Kunden kan motvirke slik kondens ved å avskjerme glassflatene ved eks. markise, persienne etc.

Urenheter, skjolder og andre feil ved glassoverflaten som er godt synlig i vanlig dagslys må således reklameres over umiddelbart da kunden forutsettes å undersøke leveringen når han har fått den i hende. Vurdering av glass gjøres i hht UAB Sorvindus sine leverandørers retningslinjer. Næringsdrivende kan ikke reklamere over slike feil etter ibruktakelse/overtakelse av montert vare/bygning, da dette anses som aksept av det leverte, jf. NS 8405 pkt. 36.6

Ved mangler skal kunden reklameres skriftlig ved utfylling av reklamasjonsskjema på www.sorvindu.no. Næringsdrivende kunder må reklamere umiddelbart etter at de fikk eller burde ha fått kunnskap om mangel og eventuelt hevingskrav må fremsettes i samme reklamasjon, jf. kjl.§32 og §39, ctr. Fkjl.§27 og hvtjl.§22. Forbrukere må reklamere innen 2 måneder etter at mangel ble/burde blitt oppdaget.

Næringsdrivende kan ikke reklamere over/erstattes for mangler/tap som overstiger kontraktens samlede verdi ved avtaleinngåelsen.

Ved mangler kan næringsdrivende kunder kun maksimalt tilbakeholde 10% av total kontraktsum til sikkerhet for sitt krav , jf. kjl.§42, NS 8405 29.3, ctr fkjl.§28, hvtjl.§23. Enhver kunde vil kunne bli erstatningsansvarlig for rentetap ved tilbakehold som er urettmessig/går utover det som svarer til berettiget krav.

11. Foreldelse og motregning
Kunde aksepterer at krav mot Sørvindu foreldes senest 12 mndr etter overlevering av salgsgjenstand. Med dette bortfaller også kundens motregningsrett.

12. Personvern
Kunden samtykker til at all kundeinformasjon kan behandles ihht personvernopplysningsloven., jf. poplyl.§8, jf. §2 nr.7.

Samtykket omfatter Sørvindus rett til å i forbindelse med kunde- og markedsundersøkelser kan behandle og videreformidle kundeinformasjon til analysebyråder, med mindre innsigelse er fremmet skriftlig til Sørvindu på post@sorvindu.no, jf. poplyl.§19. Kunden kan kreve innsyn i personopplysningene som behandles og kan kreve mangelfulle opplysninger rettet/unødvendige opplysninger slettet, jf. poplyl.§18, §27 og §28.

13. Tvister
Alle tvister forbundet med kjøp av varer/tjenester fra Sørvindu med tvistesum oppad begrenset til kr. 100.000 ink.mva. skal løses ved voldgift. Tvister med tvistesum over kr.100.000 ink mva løses i rettsapparatet. Kristiansand tingrett er rett verneting.